economics homework exercise 2 7

Do exercise 2 to exercise 7